@Wikimedia  維基不只是維基百科
 
項目名稱  啟用日期 描述

維基百科  2001-01-15 擁有285種語言、超過1,100萬條條目的百科全書。
元維基      2001-11-09 協調各維基項目。
維基詞典  2002-12-12 多語言字典和詞典。
維基教科書 2003-07-10 教科書和手冊。
維基語錄  2003-07-10 自由的名人名言錄。
維基文庫     2003-11-24 自由的圖書館。
維基共享資源 2004-09-07 共享的多媒體資料庫。
維基物種 2004-09-13 自由的物種資料庫。
維基新聞 2004-12-03 自由的新聞源。
MediaWiki 2005-08-02 為維基百科量身打造自由免費的wiki套裝程式。
維基孵育場 2006-06-02 測試新的維基媒體項目。
維基學院 2006-08-15 自由、開放的學習環境和研究社群。
維基數據 2012-10-30 可同時供人類和機器讀取和編輯的知識庫。
維基導遊 2012-08-02 自由的世界旅遊指南。
維基百科測試 Wiki 2006-01-13 測試MediaWiki的最新版本。